Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Prawo rodzinne

Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, reprezentowaniem Klientów i ich interesów oraz udzielaniem porad prawnych w zakresie stosunków rodzinnych. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, o ustanowienie opieki i kontaktów nad dziećmi, ustalenia i zaprzeczania ojcostwa. Jednak wśród najczęstszych spraw prowadzonych przez kancelarię wyróżnić można te o dochodzenie, obniżenie oraz podwyższenie alimentów – na dzieci, rodziców lub byłych małżonków.

Zakres pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego obejmuje – poza reprezentowaniem Klienta przed sądem – pomoc w dochodzeniu roszczeń także w stadium przedsądowym. Zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa spadkowego i dokonywaniem podziału wspólnego majątku.

Oferujemy bieżące doradztwo w stosunkach między stronami, możemy wykonać także analizę prawną umów majątkowych zawartych między małżonkami. W czasie postępowań nieprocesowych otaczamy Klientów szerokim zakresem wsparcia. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne odczucia towarzyszące takim zmianom rodzinnym.

 

Młotek i figurki ludzi


Adwokat prawo rodzinne Wrocław

Oprócz udzielania porad prawnych, kompletowania materiału dowodowego potrzebnego do procesu oraz reprezentowania w sądzie, adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym przygotowuje dokumenty takie jak pozew o rozwód, separację, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustanowienie lub zmiana wysokości alimentów i zniesienie wspólności ustawowej. Sporządza również wnioski w sprawach związanych z kuratelą, w sprawach opiekuńczych, małżeńskich, dotyczących władzy rodzicielskiej praz wnioski o ubezwłasnowolnienie. Służymy pomocą przy tworzeniu dokumentów związanych z majątkiem: jego podziałem i ustanowieniem rozdzielności.

Alimenty adwokat Wrocław

Oferujemy pomoc adwokata w sprawach o alimenty toczących się we Wrocławiu.
Zapewniamy wsparcie w zawieraniu poza sądem umów o alimenty w formie aktu notarialnego, sporządzamy pozwy o alimenty, a w razie konieczności udania się do sądu,
reprezentujemy Klienta w czasie procesu. Zajmujemy się sprawami o uzyskanie i zawieszenie alimentów, zmianę ich wysokości, a także pomagamy w przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Oferujemy również wsparcie przy sprawach związanych z alimentami na rzecz małoletnich oraz rozwiedzionego małżonka. Bierzemy też udział w procesie egzekwowania alimentów.

Jakie są zasady prawa rodzinnego?

Prawo rodzinne jest kompletem przepisów prawnych, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Ujęte są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym i należą do szerokiego zespołu prawa cywilnego. Zapisy prawa rodzinnego i opiekuńczego odnoszą się do stosunków wewnątrz rodzinny i relacji jej członków z osobami trzecimi. Przepisy regulują również kwestie opieki, przysposobienia i kurateli. Do głównych zasad prawa rodzinnego należą:

  • zasada dobra dziecka – określająca prawa dziecka,
  • zasada ochrony rodziny – dba o dobro rodziny i jej nienaruszalność,
  • zasada nierozerwalności więzów rodzinnych – uniezależnia stosunki rodzinne od więzów majątkowych.

 

Alimenty – zasady przyznawania alimentów na dzieci i rodziców

Jednym z obszarów prawa rodzinnego jest ustalanie alimentów na dzieci, rodziców lub byłego małżonka. Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie kryteriów:

  • uzasadnionych potrzeb uprawnionych,
  • aktualnej sytuacji finansowej oraz możliwości zarobkowych płatnika alimentów,
  • sytuacji majątkowej osób ubiegających się o przyznanie świadczenia.

Alimenty na dzieci są przyznawane, aby osoby uprawnione mogły utrzymywać się na godnym poziomie, takim jak przed rozstaniem rodziców, jeśli miało ono miejsce. W przypadku kiedy obowiązek alimentacyjny dotyczy łożenia na rodziców, celem takiego świadczenia jest zapewnienie utrzymania osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

Adwokat rodzinny – czym się zajmuje?

Adwokat rodzinny to osoba, która pomaga w rozwiązywaniu wszelkich kwestii spornych dotyczących dobra i spraw rodziny. W naszej kancelarii świadczymy Klientom usługi prawnika rodzinnego poprzez reprezentację ich na każdym etapie postępowania sądowego, a także po jego zakończeniu. Ponadto adwokat rodzinny:

  • przeprowadza mediacje rodzinne podczas prób rozwiązywania sporu,
  • zapewnia wsparcie przy zbieraniu materiałów dowodowych,
  • udziela porad prawnych dotyczących rozwiązania sporu lub zabezpieczenia Klienta.

Co więcej, adwokat rodzinny przygotowuje stosowne dokumenty, takie jak pozew o rozwód, separację, ustalenie ojcostwa, alimenty, wniosek o ubezwłasnowolnienie oraz wiele innych.

 

Co oznacza ubezwłasnowolnienie częściowe?

Prawo rodzinne reguluje również kwestie rozpatrywania poczytalności danej osoby i jej możliwości decydowania o sobie i swoim majątku. Ubezwłasnowolnienie polega na sądowym ograniczeniu zdolności do dokonywania czynności prawnych, a powodem takiego postępowania jest ochrona szeroko rozumianych interesów osób, które nie są w stanie świadomie o sobie decydować. Najczęstszym powodem wystąpienia o ubezwłasnowolnienie małżonka, zstępnych czy rodzeństwa jest wystąpienie u nich zaburzeń umysłowych lub chorób psychicznych. Wówczas adwokat rodzinny zajmuje się spisaniem odpowiedniego wniosku i złożeniem dokumentów do właściwych organów.

Ubezwłasnowolnienie może mieć wymiar częściowy lub całkowity. Ubezwłasnowolnienie częściowe powoduje, że osobie objętej tą procedurą przyznaje się kuratora. Osoba częściowo pozbawiona praw może decydować o bieżących, drobnych sprawach życia codziennego. Może także rozporządzać swoimi przychodami oraz majątkiem, choć z pewnymi zastrzeżeniami. Wszelkie zobowiązania i rozporządzenia takie jak kupno, sprzedaż czy najem wymagają zatwierdzenia przez kuratora.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.