Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Prawo medyczne

Prawo medyczne to zespół norm prawnych regulujących prawa i obowiązki pacjenta oraz pracowników służby zdrowia. Prawo to ustanawia także zasady funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Sprawy z zakresu prawa medycznego warunkowane są nie tylko procedurami medycznymi i obowiązkami pacjenta, ale wpływ na nie mają także zapisy prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.

Jedną z częstszych spraw, z jakimi zgłaszają się do kancelarii adwokackich Klienci są te o uznanie błędu w sztuce lekarskiej, a w ślad za nią podąża procedowanie pism orzekających o odszkodowaniu.

Adwokat Katarzyna Kamienowska obsługuje placówki medyczne, lekarzy oraz pacjentów dochodzących swoich praw na drodze prawnej. Zakres usług kancelarii obejmuje również pomoc prawną w zakresie prawa medycznego, na przykład:

 • rozstrzygania wątpliwości prawnych związanych z działaniem publicznych i niepublicznych ZOZ-ów,
 • zawierania umów z NFZ,
 • wnioski o wezwanie do próby ugodowej przeciwko szpitalom,
 • przygotowanie audytu lub opinii prawnej dotyczącej sprawy z zakresu prawa medycznego.

Podstawą do interpretacji prawa medycznego jest:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa o działalności leczniczej, świadczeniach opieki zdrowotnej, zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Młotek i stetoskop


Jak definiowany jest błąd w sztuce lekarskiej?

Błąd w sztuce lekarskiej definiowany jest nie tylko jako nieprawidłowo wykonana, ale również zaniechana przez lekarza czynność. Osoby związane z medycyną są zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych norm mających na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów. Niewłaściwe – a więc mijające się z wzorcem oczekiwanego zachowania – czynności mogą prowadzić do popełnienia błędu medycznego, którego wyróżnia się kilka typów:

 • błąd wykonawczy – będący niepoprawną realizacją żądanej procedury medycznej,
 • błąd decyzyjny – będący wystawieniem niepoprawnej diagnozy lub skutkiem postępowania nieadekwatnego do stanu pacjenta,
 • błąd opiniodawczy – będący skutkiem wydawania orzeczeń przez lekarza, które nie są zgodne z zasadami obecnej wiedzy,
 • błąd organizacyjny – związany z niepoprawną organizacją świadczeń zdrowotnych w przypadku np. zaplanowania zbyt małej obsady podczas dyżuru w szpitalu.

Dla pacjenta skutkiem popełnionego błędu w sztuce medycznej może być źle wystawiona diagnoza, niewłaściwie przeprowadzony zabieg lub brak możliwości udzielenia pomocy. Takie zaniechania mogą doprowadzić do znacznego pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia poszkodowanej osoby. W przypadku stwierdzonego wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej pacjent może ubiegać się o stosowne do poniesionych strat odszkodowanie.

 

Procedury prawa medycznego dla podmiotów lekarskich

Rynek usług medycznych stale się rozwija i potrzebuje nowych procedur prawnych. Zapewniamy wsparcie z zakresu prawa medycznego w następującym zakresie:

 • rejestracji i bieżącej działalności podmiotów leczniczych,
 • opracowywania regulaminów i zasad udzielania świadczeń,
 • tworzenia ram prawnych współpracy podmiotów leczniczych i personelu medycznego,
 • obsługi prawnej przeprowadzanych badań klinicznych,
 • postępowań kontrolnych i konkursów ofert przed Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • sporów sądowych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.