Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Podział majątku po rozwodzie?

PuzzleUstanie małżeństwa oznacza nie tylko zmianę relacji między małżonkami, ale również powoduje skutki dla ich sytuacji majątkowej. Wraz z rozwodem majątek wspólny małżonków przestaje istnieć, a jego składniki muszą zostać odpowiednio oszacowane i w odpowiednich proporcjach trafić do byłych małżonków. Podział majątku po rozwodzie może zostać dokonany na mocy porozumienia między małżonkami lub na mocy decyzji podjętej przez sąd w ramach toczącego się postępowania rozwodowego, lub oddzielnej sprawy.

 

Majątek małżeński

Sytuacja majątkowa małżonków w czasie trwania małżeństwa może się kształtować na różne sposoby. Może między nimi istnieć wspólność majątkowa na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym. Oznacza to, że małżonkowie posiadają majątki osobiste, składające się z dóbr, które nabyli przed zawarciem związku małżeńskiego i które są w czasie trwania małżeństwa powiększane m.in. o spadki i darowizny przekazywane jednemu z małżonków. Posiadają także majątek wspólny, w skład którego wchodzą dobra gromadzone w czasie trwania małżeństwa, np. wynagrodzenia za pracę lub kupione za środki wspólne nieruchomości.

 

Małżonkowie mogą jednak również zawrzeć małżeńską umowę majątkową, przed zawarciem związku lub już po jego zawarciu. W takiej umowie mogą dość swobodnie ustalić, jak będzie się kształtował ich majątek wspólny lub zdecydować się na rozdzielność majątkową. W tym drugim przypadku majątek wspólny małżonków nie istnieje, a każda z osób posiada jedynie majątek osobisty, co naturalnie nie wyklucza posiadania różnych dóbr na współwłasność na zasadach kodeksowych.

Prawo rodzinne przewiduje również możliwość podziału majątku w trakcie trwania małżeństwa. Aby tego dokonać należy zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową. Z taką sytuacją mamy także do czynienia, kiedy jeden z małżonków zostaje ubezwłasnowolniony lub w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość.

 

Podział majątku

Podział majątku w ramach rozwodu dotyczy określenia, któremu z małżonków przypadnie jaka część majątku wspólnego. W kodeksie rodzinnym jest zapisana norma, która określa, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Jeśli więc umowa majątkowa nie stanowi inaczej, w razie rozwodu majątek powinien zostać podzielony na równe części. Jednocześnie ustawodawca pozostawił możliwość innego podziału. Majątek może zostać podzielony w inny sposób, o ile są po temu ważne przyczyny.

W związku z tym jedno z małżonków może wystąpić o podział majątku na innych zasadach. Spoczywa na nim jednak wówczas obowiązek udowodnienia, że istnieją powody, które to uzasadniają. Jedną z przesłanek do podjęcia przez sąd takiej decyzji jest sytuacja, w której jeden z małżonków rażąco lub uporczywie narusza swoje obowiązki rodzinne. Warto pamiętać, że w takich sytuacjach wielką pomocą może być skorzystanie z usług doświadczonego adwokata, który ułatwi przedstawienie właściwej argumentacji sądowi.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.