Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Art. 4 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze wyraźnie wskazuje, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Może jednak zdarzyć się tak, że odmówi on przyjęcia danej sprawy.

W jakich przypadkach adwokat ma prawo odmówić pomocy?

Na wstępie należy zaznaczyć, że odmowa udzielenia pomocy prawnej przez adwokatów zdarza się stosunkowo rzadko. Każdy z prawników ma bowiem świadomość wagi swojego zawodu oraz faktu, iż w rzeczywistości nie są oni uprawnieni do swobodnego doboru swoich mocodawców. Prowadząc Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu, zawsze dokonujemy wszelkich starań, aby udzielić pomocy prawnej naszym klientom.

Granice dopuszczalności wyznacza art. 28 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze. Przepis ten uprawnia adwokata do  odmowy przyjęcia sprawy tylko z ważnych powodów. Co więcej, ma on obowiązek poinformowania o nich zainteresowanego. Oznacza to więc, że klient musi poznać przyczynę odmowy.

prawniczka

 

Wyżej przytoczony przepis jest dość ogólny, ponieważ ustawodawca nie doprecyzował, jakiego rodzaju okoliczności mogą zostać uznane za ważny powód odmowy. Z tego względu warto sięgnąć do Kodeksu etyki adwokackiej, który określa, że adwokat nie może podjąć się prowadzenia sprawy lub udzielenia pomocy prawnej, w sytuacjach, w których:

  • wynik sprawy może dotyczyć jego osoby lub majątku,
  • brał wcześniej udział w sprawie w charakterze świadka lub pełniąc funkcje publiczne,
  • udzielił pomocy prawnej stronie przeciwnej lub jest ona jego klientem,
  • ułatwiłoby to popełnienie przestępstwa lub wskazywałoby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości,
  • zawodowy pełnomocnik będący dla niego osobą najbliższą prowadzi sprawę lub udzielił już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.

Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.