Posiadam uprawnienia dla członków rodziny wielodzietnej tj. 10% zniżki na usługi prawne.

Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

Podanie dłoniDecyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawsze bywają satysfakcjonujące. Najczęściej dotyczą one świadczeń emerytalnych, praw do zasiłków chorobowych czy odszkodowań rehabilitacyjnych. Są tacy, którzy zdecydowanie nie zgadzają się z opinią instytucji i żądają ponownego rozpatrzenia sprawy. Przyczyną tego może być brak umiejętności interpretacyjnych polskiego prawa oraz niezrozumienie wydanych wniosków. W takiej sytuacji każdemu płatnikowi przysługuje możliwość złożenia zażalenia lub odwołania się od decyzji ZUS. Warto wiedzieć, w jaki sposób to zrobić i co można dzięki temu zyskać.

 

Jak wygląda postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS?

Postępowanie odwoławcze regulują przepisy ustawowe odnoszące się do systemu ubezpieczeń społecznych oraz praw wynikających z norm kodeksu postępowania cywilnego. Złożenie odwołania jest całkowicie darmowe, co sprawia, że coraz więcej osób korzysta z tej możliwości. Odwołania od decyzji można składać w większości spraw, z wyłączeniem decyzji przyznawanej na drodze wyjątku oraz decyzji odmawiającej przyznanie tego świadczenia i wynikającej z umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Wnosi się je za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Należy to zrobić pisemnie i nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej otrzymania.

Każde odwołanie powinno zawierać oznaczenie decyzji będącej przyczyną postępowania (wskazane organu, który ją wydał oraz daty i numeru) wraz ze szczegółowym przedstawieniem argumentów i uzasadnieniem stanowiska podpisanym przez odwołującego się płatnika. Dokładne określenie dowodów może być decydujące dla sądu zajmującego się sprawą. Aczkolwiek podstawą może być również samo niezadowolenie z rozstrzygnięć Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pismo może zostać przyjęte przez instytucję, która w ciągu 30 dni uchyla lub zmienia decyzję będącą przyczyną odwołania bądź też odrzucone i przekazane do sądu.

 

Co zrobić, kiedy odwołanie od decyzji ZUS trafia do sądu?

Postępowanie odwoławcze dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzą sądy okręgowe. Sądy rejonowe z kolei rozpatrują odwołania dotyczące zasiłków chorobowych, wyrównawczych, opiekuńczych, macierzyńskich, czy pogrzebowych oraz świadczeń rehabilitacyjnych i tych związanych z odszkodowaniami. Jeśli wyrok sądu I instancji okaże się ponownie niesatysfakcjonujący, płatnik może ubiegać się o apelację. Ma na to dwa tygodnie. Gdy zainteresowany nie wniósł o wydanie uzasadnienia wyroku, wyznaczony termin obejmuje tydzień od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Prawomocny postanowienie sądu II instancji odrzucające pozew lub umarzające go może być przyczyną złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Skargę kasacyjną należy wnieść w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania orzeczenia. Robi się to za pośrednictwem pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.  Ważne jest to, że z pomocy prawnej oferowanej przez kancelarie adwokackie, można korzystać na każdym etapie postępowania odwoławczego. W razie niejasności, czy braku wiedzy na temat przepisów prawnych, warto posłużyć się radą prawników, którzy pomogą np. w redakcji i przygotowaniu pism odwoławczych. Co istotne, prawo do wniesienia apelacji i skargi kasacyjnej przysługuje zarówno płatnikowi, jak i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 


Od początku działalności przyświecał nam jeden cel:

chcieliśmy nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn, szukają pomocy prawnej.